ul. Górna Wilda 68/1, Poznań

Cykl szkoleń zamkniętych

„Nowe kompetencje HR – owe w powiązaniu kooperacyjnym sEaNERGIA”

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”

Czas trwania: 01.12.2013 – 30.08.2014

Celem ogólnym projektu było podniesienie wśród kadry zarządzającej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poziomu wiedzy i kompetencji w obszarze ZZL i zarządzania przedsiębiorstwem, pozwalające na pełne wykorzystanie potencjałów otoczenia społecznego, gospodarczego prawnego branży OZE.

Lista przeprowadzonych szkoleń:

1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników.

2. Diagnozowanie wizji i misji w aspekcie ZZL w przedsiębiorstwie.

3. Konstruowanie celów strategii.

4. Mechanizmy motywowania pracowników.

Moduł oparty był na programie M. Seligmana, pioniera badań nad tzw. psychologią pozytywną. Program szkolenia zawierał wprowadzenie do teorii Seligmana, przykłady zastosowań w różnych organizacjach, model TPSKA (trudność – przekonanie – skutek – kwestionowania – aktywizacja), mechanizmy wdrażania „pozytywnej organizacji”.

5. Sposoby radzenia sobie z permanentnym stresem.

Moduł oparty był na Mindfulness-Based Cognitive Therapy należący do tzw. III fali terapii poznawczo-behawioralnych (CBT). Ramowy plan szkolenia zawierał m.in.: wprowadzenie do założeń wyżej wymienionej teorii, trening uważności oddechu, uważności ciała (body scan), uważności myśli i emocji, uważności w ruchu.

6. Budowanie zaangażowania i współpracy.

7. System realizacji strategii – jak skutecznie wdrażać jej zapisy.

8. Sposób monitorowania i oceny stopnia osiągnięcia celów strategii  – metody monitorowania i zbierania danych, określanie wskaźników, analiza)

9. Zarządzanie konfliktem w zespole – warsztaty/trening umiejętności

10. Najlepsze przykłady krajowe i europejskie w zakresie realizacji i wdrażania strategii zarządzania zasobami ludzkimi

11. Coaching i mentoring w przedsiębiorstwie

12. Pisanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi

13. Budowanie marki i strategie marketingowe

14. Negocjacje

15. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

16. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa

17. Aspekty prawne funkcjonowania przedsiębiorstw branży OZE

18. Podnoszenie świadomości ekologicznej

Projekt współfinansowany z: Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską

Liczba uczestników: 28

Kierowany do: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa należące do powiązania kooperacyjnego sEaNERGIA